Fältregler

Följand regler gäller på Nylanda

 • För detta fält gäller SMFF/RCFF säkerhetsregler och angivna lokala regler

 • Max flyghöjd inom flyg-zon är 250 meter. Detta förutsatt att man följer instruktionen, öppna/stänga flyg-zon, på anslagstavlan.

 • Modeller större än SMFF:s definition på modellflygplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.

 • Flygning skall enbart ske inom angivet och godkänt flygområde. Flygning över, nära eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.

 • Flygning av modell försedd med turbinmotor är inte tillåtet på detta fält.

 • Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.

 • Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats.

 • För flygning utan assistans skall pilot vara ansluten till SMFF/RCFF

 • Modell skall vara märkt med pilotens operatörs-id, väl synligt utan att demontera modellen.

 • Vid flygning med 27, 35 eller 40 MHz-radioanläggningar ska alltid frekvensklämma användas. Sändaren får under inga omständigheter slås på om du inte har rätt klämma. När sändaren inte används skall den förvaras frånslagen med inskjuten eller avskruvad kortantenn.

 • Alla flygförberedelser skall göras i depån. Gäller ej segelflyg

 • Före flygning skall modellen kontrolleras så den är flygvärdig och säker.

 • Flygning ska normalt ske från pilotrutan. Om flygning från annan plats måste göras ska tydlig överenskommelse med övriga piloter göras.

 • Före starten påbörjas, ska du anmäla ”STARTAR”.

 • Före landning, skall du kontrollera att banan är fri och därefter anmäla ”LANDAR”.

 • Vid problem anmäl ”NÖDLANDNING” och landa så snart som möjligt.

 • Det är förbjudet att uppehålla sig på banan, utom vid hämtning av modell. Den som går ut skall anmäla detta till flygande piloter.

 • Håll fältet rent, kasta papper och skräp i soptunna.

 • Gräsklippning av fält, parkering samt depå ska skötas av medlemmarna i Kristianstads Mfk enligt klipplista på anslagstavlan vid depån. Om man inte har möjlighet att klippa den vecka man är tilldelad så ska man kontakta någon annan på listan och komma överens om byte eller annan lösning.

Ovanstående regler gäller, i syfte att höja trevnaden och säkerheten för piloter, familjemedlemmar samt åskådare som uppehåller sig på modellflygfältet. Skulle olyckan ändå vara framme säkerställer medlemmarnas medlemskap i SMFF/RCFF att försäkringsskydd finns.